Skaly

Naši ľudia

Informácie o skúsenostiach a pozíciách zamestnancov spoločnosti Nechala&Co.

Právnici

Prekladatelia

 • Martin Prcúch

 • Monika Nechalová

IT expert

 • Tomáš Bittara

Office Manager

 • Marián Babitz

Osobný profil zamestnanca

Meno a priezvisko: Michala Hašková

Pozícia: Advokátka

Členstvo v organizáciách: Slovenská advokátska komora

Trvanie právnej praxe: 6 rokov

Kontakt: haskova@advocate.sk

Jazykové znalosti: Anglický jazyk

Vzdelanie: Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave, Slovensko (Bc.)

Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave, Slovensko (Mgr.)

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Slovensko (JUDr.)

Predchádzajúce zamestnania: Advokátska kancelária Nechala & Co., Bratislava – právna asistentka (2009 – 2011)

Advokátska kancelária Nechala & Co., Bratislava – advokátska koncipientka (2011 – 2015)

Skúsenosti:


 • poskytovanie právneho poradenstva pri zakladaní obchodných spoločností a organizačných zložiek, zmenách údajov obchodných spoločnosti zapísaných v Obchodnom registri, likvidácií obchodných spoločností a následnom výmaze z Obchodného registra,

 • príprava podkladov a zabezpečenie ohlásenia živností, zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a na daňových úradoch,

 • príprava podaní v oblasti rodinného práva, najmä návrhy na rozvod manželstva, návrhy na určenie výživného, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, úpravu práv a povinností k maloletým deťom, návrhy na nariadenie predbežného opatrenia vo vzťahu k maloletým deťom a na zákaz vstupu do domu alebo bytu,

 • príprava podaní pri vymáhaní peňažných pohľadávok, najmä príprava návrhov na vydanie platobných rozkazov, návrhy na vykonanie exekúcie, prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, komunikácia s protistranou,

 • príprava zmluvnej dokumentácie, stanovísk a analýz v rôznych oblastiach práva najmä práva duševného vlastníctva, ochrany osobných údajov a iné,

 • príprava právnych analýz z oblasti pracovného práva, najmä so zameraním na povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 • registrácia ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva a príprava potrebnej dokumentácie,

 • príprava administratívnych dokumentov súvisiacich so zastupovaním klientov pre súdmi – príprava plnomocenstiev, sťažností na prieťahy v súdnych konaniach, žiadosti o odročenie pojednávaní, žiadosti o vytýčenie termínov pojednávaní a pod.,

 • komunikácia so súdmi a inými štátnymi orgánmi a inštitúciami v súvislosti so zastupovaním klientov, najmä nahliadanie do súdnych spisov, nahliadanie do Zbierky listín Obchodného registra SR, telefonická komunikácia s daňovými a obvodnými úradmi, katastrom nehnuteľností a pod,

 • úprava zmlúv a iných dokumentov.