Skaly

Naši ľudia

Informácie o skúsenostiach a pozíciách zamestnancov spoločnosti Nechala&Co.

Právnici

Prekladatelia

 • Martin Prcúch

 • Monika Nechalová

IT expert

 • Tomáš Bittara

Office Manager

 • Marián Babitz
image

Osobný profil zamestnanca

Meno a priezvisko: Pavel Nechala

Pozícia: Advokát

Členstvo v organizáciách: Slovenská advokátska komora

Trvanie právnej praxe: 15 rokov

Kontakt: nechala@advocate.sk

Jazykové znalosti: Anglický jazyk
Nemecký jazyk


Vzdelanie: Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (Mgr.)

Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (JUDr.)

Právnicka fakulta, Trnavská univerzita, Trnava (PhD.)

Workshop práca s médiami a písanie pre média, Londýn, Veľká Británia (2010)

Medzinárodna konferencia: EUROPEAN DATA PROTECTION INTENSIVE, Amsterdam, Holandsko (2007)

Pracovný workshop NATO Advanced Research Workshop, Defence Academy of the UK, Londýn, Veľká Británia (2007)

Pracovné vzdelávacie stretnutie k realizácii protikorupčných poradenských centier občanom, Baku, Azerbajdžan (2006)

“International visitors program” organizovaný Department of State, Accountability in Government and Business, USA (2004)

Medzinárodná konferencia o boji proti korupcii, Soul, Južná Kórea (2003)

Predchádzajúce zamestnania: JUSTICIA Advokatio & Consultatio, s.r.o, Michalská 3, Bratislava (2000-2002)

Advokátska kancelária Bugala, Ďurček, Roštár, Bušniak, Slovák and partners, Radvánska 29, Bratislava (2002-2005)

Advokátska kancelária Pavel Nechala & Co., Nitrianska 3, Bratislava (2005-2010)

Advokátska kancelária Nechala & Co. s.r.o., Nitrianska 3, Bratislava (2010)

Skúsenosti:


 • príprava zmluvnej dokumentácie, stanovísk a analýz v rôznych oblastiach práva najmä klientom pôsobiacim v oblasti reklamy, elektronických médii, zdravotníctva, stavebníctva, poštových služieb, informačných technológií, územnej samosprávy, lotérijného priemyslu,

 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti so zlúčením, rozdelením a transformáciou obchodných spoločností,

 • právne poradenstvo a zastupovanie spoločníkov a akcionárov spoločností pri ochrane ich záujmov v spoločnosti,

 • vymáhanie pohľadávok klientov a uplatňovanie ich nárokov pred samotným začatím súdneho konania, rokovania s protistranami, príprava dohôd o urovnaní a súdnych zmierov, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania,

 • právny audit obchodných spoločností pre klientov pôsobiacich v rozličných odvetviach,

 • poskytovanie právneho poradenstva skupine veriteľov domáhajúcich sa uspokojenia ich pohľadávok voči dlžníkovi, príprava návrhov riešenia a ďalšieho postupu vo veci, komunikácia s dlžníkom, súdmi a ďalšími osobami,

 • zastupovanie klientov v sporoch o doménové meno, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vymáhania pohľadávok a ďalších konaniach súvisiacich s agendou obchodných spoločností, uplatňovanie nároku spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi spoločnosti v mene a na účet veriteľov spoločnosti,

 • príprava sťažností pre porušenie základných práv a slobôd na Ústavný súd,

 • právne poradenstvo pre zahraničné spoločnosti vstupujúce na slovenský trh, vrátane sprostredkovania súvisiacich služieb nevyhnutných na úspešný začiatok činnosti,

 • právne poradenstvo, príprava stanovísk a pripomienkovanie návrhov zákonov v oblasti poštového práva pre klienta pôsobiaceho v oblasti poštových služieb a hybridnej pošty, príprava korešpondencie s Poštovým regulačným úradom,

 • poskytovanie právneho servisu klientom – obchodným spoločnostiam (developerom) i fyzickým osobám pri výstavbe, kúpe a predaji nehnuteľností, zriaďovaní záložných práv a vecných bremien a iné,