Skaly

Podmienky používania

Obsah tejto webovej stránky bol vytvorený Advokátskou kanceláriou Pavel Nechala & Co. na informačné účely na úrovni všeobecného prehľadu. Informácie uvedené na tejto webovej stránke boli získané z právnych predpisov, súdnych rozhodnutí, čiastočne citáciou z iných webových stránok a literatúry a nemôžu byť považované za poskytnutie právnej rady, alebo právne posudky vo vzťahu ku konkrétnym aspektom právnych vzťahov, ktoré vyžadujú osobitné zhodnotenie skutočností po faktickej ako aj po právnej stránke.

Akékoľvek použitie tejto webovej stránky, alebo informácii na nej uvedených, nezakladá vzťah „advokát – klient“ medzi Advokátskou kanceláriou Pavel Nechala & Co. a používateľom. Vo Vašich konkrétnych právnych vzťahoch by ste nemali konať prípadne nekonať na základe materiálov uvedených na tejto stránke, ale odporúčame kontaktovať nás za účelom posúdenia konkrétnych skutočností vzťahujúcich sa k Vášmu právnemu „problému“ po faktickej ako aj po právnej stránke.

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke nie sú utajované a dôverné. Dôverné či utajované skutočnosti nám zasielajte len na základe predchádzajúceho kontaktu s našou kanceláriou Pavel Nechala & Co.

Advokátska kancelária Pavel Nechala & Co. nenesie žiadnu výslovnú, zákonnú, ani mlčky predpokladanú zodpovednosť vo vzťahu k úplnosti, správnosti a aktuálnosti informácií uvedených na tejto webovej stránke, a taktiež nenesie zodpovednosť za účelnosť použitia takýchto informácií na konkrétne právne vzťahy.

Táto webová stránka obsahuje hypertextové linky na iné webové stránky, vytvorené a spravované inými subjektmi. Tieto linky sú uvedené výlučne za účelom zjednodušenia Vášho prístupu na webové stránky súvisiace s touto webovou stránkou a nepredstavujú odporúčanie, schválenie, prípadne podporu Advokátskej kancelárie Pavel Nechala & Co., vo vzťahu k predmetným webovým stránkam, prípadne subjektom, ktoré ich vytvorili, alebo ktoré ich prevádzkujú.

Užívatelia tejto webovej stránky sú pri akomkoľvek užívaní tejto webovej stránky povinní dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj iné právne predpisy, ktorými je Slovenská republika viazaná.