Nechala & Co.


Vďaka tímovej spolupráci právnikov a ich rozdielnym skúsenostiam dokáže advokátska kancelária Nechala & Co. s.r.o. poskytovať kvalitné právne poradenstvo prakticky vo všetkých oblastiach slovenského práva. Advokátska kancelária Nechala & Co. s.r.o. disponuje rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti obchodného práva a hospodárskej súťaže, občianskeho a rodinného práva, pracovného práva, ako aj v špecifických oblastiach – napríklad právo duševného vlastníctva (najmä počítačové právo), ochrana osobných údajov, mediálne právo, verejné obstarávanie.

Ciarka

INTEGRITA

Sme presvedčení, že bez obojstrannej dôvery a otvorenosti nie je možné poskytovať kvalitné právne služby. Naše služby poskytujeme na základe vopred odsúhlasených cenových podmienok a s poskytnutím podrobného prehľadu vykonaných prác. Priebežne informujeme klienta o vývoji nielen jeho prípadu, ale aj právneho prostredia, ktoré by mohlo jeho podnikanie ovplyvniť. Presadzujeme čestný prístup pri hodnotení problémov klientov, aby si sami mohli zvážiť náklady a riziká spojené s iniciovaním správnych alebo súdnych konaní.
Ciarka

KOMPETENTNOSŤ

Pri riešení prípadov vychádzame z bohatých praktických skúseností a znalosti rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci. V oblastiach, v ktorých sa špecializujeme, pravidelne prednášame na seminároch a konferenciách na Slovensku aj v zahraničí. Zúčastňujeme sa tiež práce odborných skupín pri tvorbe legislatívy.
Ciarka

INOVATÍVNOSŤ

Nové technológie, využiteľnosť tzv. big data, poznatky behaviorálnych ekonómov sa snažíme čoraz častejšie uplatňovať aj v práci pre našich klientov. Vizualizácie prípadov pomáhajú poskytovať presvedčujúce argumenty v prípadoch, kde je potrebné rozhodnutie súdov. Vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia a prístupy s využitím poznatkov z iných odborov.
 • Pracovník spoločnosti

  Ochrana osobných údajov je pomerne nová a dynamicky sa rozvíjajúca právna oblasť. Sme radi, že sme našli partnera, ktorý sa v nej veľmi dobre orientuje a vie zodpovedať naše otázky.

  Pracovník spoločnosti
  Oblasť IT bezpečnosti
 • Finančný riaditeľ

  S právnikmi kancelárie Nechala & Co. spolupracujeme už mnoho rokov. Ich kvalitné a spoľahlivé služby z nás urobili verného zákazníka.

  Finančný riaditeľ
  Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti tlače a distribúcie
 • Riaditeľ

  S tímom pána doktora Nechalu s radosťou spolupracujem už niekoľko rokov. Cením si najmä profesionálny a ľudský prístup. Právna kancelária svojím prístupom ponúka viac ako len bežné právne služby. Vždy sa s ľudmi od pána Nechalu rád stretávam.

  Riaditeľ
  medzinárodná spoločnosť poskytujúca komplexné logistické služby
 • Majiteľ

  Precíznosť, lojalita a dodržiavanie dohodnutých podmienok. Tento prístup robí z advokátskej kancelárie Nechala & Co. partnera, ktorý je nám oporou pri riešení zložitých problémov, ktorým sa podnikanie v stavebníctve nevyhne. Stretnutia s doktorom Pavlom Nechalom sú tiež pre mňa obohacujúce pre jeho široký spoločenský rozhľad.

  Majiteľ
  Developerská spoločnosť v oblasti stavebníctva
 

ZAMERANIE


 
Ikony

COMPLIANCE

Zavádzanie nových pravidiel bez ich správnej implementácie je iba administratívnym nákladom. Poskytujeme poradenstvo zamerané na dosahovanie očakávaných výsledkov. Výstavba etických programov, whistleblowingových schém a ďalších preventívnych opatrení, je nevyhnutnosťou v modernom svete, kde sú spoločnosti vystavené rizikám zvonku i zvnútra a kde legislatívne povinnosti znamenajú výraznú záťaž.
 
Ikony2

KORPORÁTNA AGENDA

Zakladanie, zmeny a zánik obchodných spoločností a ďalšiu súvisiacu agendu poskytujeme na vysokej úrovni s využitím zaručeného elektronického podpisu.
 
Ikony3

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Poskytujeme poradenstvo pri zastupovaní klientov v konaniach o povolení koncentrácií, ako aj v konaniach prešetrujúcich možné kartelové dohody.
 
Ikony4

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Komplexné poradenstvo pri príprave ponúk a spracovaní zmluvnej dokumentácie.
 
Ikony5

TRANSPORT A LOGISTIKA

Strata alebo poškodenie prepravovaného tovaru, spory o náhradu škody spôsobenej počas prepravy alebo rozlišovanie zodpovednosti dopravcu a zasielateľa sú len zlomkom z najrôznejších situácií, s ktorými sa dopravcovi stretávajú. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s dopravným právom poskytujeme špecializované poradenstvo a služby zamerané na ochranu záujmov našich klientov.
 
Ikony6

AUTORSKÉ PRÁVO

Vypracovanie licenčných zmlúv, zmlúv s autormi, ale aj zmlúv o vytvorení diela na objednávku podľa Autorského zákona najmä v oblasti softvérových riešení a databáz s využitím skúseností a znalosti problematiky.
 
Ikony7

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie, ktoré podrobne upravuje aj európska legislatíva. Pomáhame zorientovať sa v legislatíve s cieľom splniť všetky zákonné požiadavky a povinnosti, aby boli chránené nielen osobné údaje fyzických osôb, ale najmä financie a dobré meno našich klientov.
 
Ikony8

STAVEBNÉ PRÁVO

Zastupovanie v územnom konaní, ako aj pri získaní stavebného povolenia poskytujeme podnikateľským subjektom aj jednotlivcom. Samozrejmosťou je vypracovanie všetkých potrebných zmlúv o výstavbe alebo kúpnych zmlúv vo vysokej kvalite s dôrazom na ochranu klientov. Pri vypracovávaní zmlúv čerpáme z reálnych skúseností zo súdnych sporov, čím sa nám darí predchádzať sporným situáciám v rámci zmluvných vzťahov.
 

ČO NÁS ODLIŠUJE


Ciarka

POROZUMENIE PROBLÉMOM KLIENTOV

Považujeme za súčasť kvalitnej a odbornej práce aj poznanie oblastí, kde pôsobia naši klienti. Preto sa nevyhýbame ani štúdiu technických, lekárskych alebo ekonomických materiálov.
Ciarka

PRAVIDELNÝ REPORT O STAVE PRÍPADU

Prevzatie zastupovania znamená pre nás začiatok tvrdej práce a záväzok byť klientovi k dispozícii. Prostredníctvom technických opatrení pravidelne zabezpečujeme aktualizáciu informácií o stave konania.
Ciarka

ODBORNOSŤ

Naše vlastné kapacity dopĺňame o znalosti najlepších odborníkov, ktorí pôsobia v príslušnom odvetví. Zdrojom našich poznatkov sú najnovšie publikácie na Slovensku ako aj v zahraničí.
 
Ciarka

SPOLUPRÁCA

Za desaťročie činnosti sa nám podarilo vytvoriť sieť spoľahlivých a overených partnerov. Klientovi poskytujeme komplexné riešenie prípadov a aj preberáme zodpovednosť za výsledky.
Ciarka

ZODPOVEDNOSŤ

Zaujímajú nás hodnotenia, nebránime sa konštruktívnej kritike. Klient je pre nás partner a stojíme spolu na rovnakej strane.