5 dôležitých faktov o Registri partnerov verejného sektora

Politici zásadnú zmenu neprinesú
apríl 14, 2016
Dôležité upozornenia pri zápise do Registra partnerov verejného sektora
marec 16, 2017

5 dôležitých faktov o Registri partnerov verejného sektora

Zákonná úprava prináša nielen časové, ale aj finančné náklady, ktorých opodstatnenosť môžu preukázať iba konkrétne výsledky. Na výsledky si ale bude potrebné počkať dlhšie. Čo musíme urobiť už dnes, je vyhodnotiť týchto päť kľúčových oblastí úpravy Registra partnerov verejného sektora.

“Protischránkovým zákonom odkrývame, s kým obchoduje štát. Ten, kto chce klamať, sa vystavuje sankciám až po výmaz z registra a zákaz uchádzať sa o verejné zdroje,” povedala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Ak sa však pozrieme  na samotný text zákona, zistíme, že povinnosti sú z veľkej časti prenesené na plecia súkromného sektora. Inými slovami, zákonná úprava prináša nielen časové, ale aj finančné náklady, ktorých opodstatnenosť môžu preukázať iba konkrétne výsledky. Na výsledky si ale bude potrebné počkať dlhšie. Čo musíme urobiť už dnes, je vyhodnotiť týchto päť kľúčových oblastí úpravy Registra partnerov verejného sektora.

  1. Spĺňam definíciu partnera verejného sektora?

Vždy túto definíciu naplní subjekt, ktorý je registrovaný v už existujúcom Registri konečných užívateľov výhod. Ďalej treba k tomuto výpočtu priradiť subjekty, ktoré spĺňajú podmienku získania podpory zo strany štátu alebo Európskej únie, uzatvorenia zmluvy so zdravotnými poisťovňami, získania pohľadávky voči subjektu verejného sektora, a tiež nadobudnutia alebo nájmu majetku vo vlastníctve subjektu verejného sektora. Povinnosti sa vzťahujú aj na  subdodávateľov v širšom poňatí ako podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zákon umožňuje aj dobrovoľnú registráciu.

  1. Aké údaje registrujem?

Okrem identifikačných údajov osoby, ktorá sa registruje, je to informácia o konečných užívateľoch výhod, zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre spoločnosti a údaje o oprávnenej osobe. Na rozdiel od konečných užívateľoch výhod, kedy je definičným kritériom najmenej 25% podiel na majetku alebo hlasovacích právach, pri verejných funkcionároch sa deklaruje ich majetkový podiel alebo členstvo v štatutárnych orgánoch vždy.

  1. Ako registrujem?

Registrácia je možná iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorej údaje sú súčasťou záznamu o partnerovi verejného sektora. Návrh na zápis do registra sa podáva výhradne elektronicky a Okresný súd v Žiline rozhodne o registrácií do  10 pracovných dní (od 1.8.2017 do 5 pracovných dní). Súčasťou návrhu je zmluva s oprávnenou osobou (napr. advokát, daňový poradca, audítor, notár) a verifikačný dokument preukazujúci nezávislé preskúmanie zapisovaných údajov.

  1. Kedy sa zapisujem a koľko to stojí?

Vždy, keď spĺňam definíciu partnera verejného sektora. Subjekty, ktoré sú zapísané v registri konečných užívateľov výhod musia vykonať preregistráciu do 31.7.2017. Zápis sa vykonáva bezplatne. Náklady však vznikajú v súvislosti so službami oprávnenej osoby a  v jednoduchých prípadoch budú vo výške niekoľko sto eur. S ďalším nákladmi treba počítať v dôsledku  potreby opätovnej verifikácie zapísaných údajov (minimálne 2 x ročne).

  1. Aké sankcie hrozia?

Zákon umožňuje sankcionovať tak partnera verejného sektora, ako aj členov jeho štatutárneho orgánu, ďalej oprávnenú osobu, ale tiež zamestnancov verejnej správy. Okrem pokuty až do 100.000 EUR, resp. 1 milióna EUR alebo vo výške hospodárskeho prospechu, prichádzajú do úvahy aj trestnoprávny postih a výmaz subjektu z registra partnerov verejného sektora.

Registráciou celý proces nekončí a partner verejného sektora musí plniť priebežne ďalšie povinnosti, ako napríklad oznamovanie zmeny údajov alebo aktívne preukazovanie pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod v konaní na základe kvalifikovaného podnetu.