Novinky z oblasti štátneho IT

Ako vláda pomáha firmám II.
14 apríla, 2020
Súdny dvor EÚ zásadne obmedzil prenos osobných údajov do USA
21 júla, 2020

Novinky z oblasti štátneho IT

Novinky z oblasti štátneho IT z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

 

Nové ministerstvo?

ÚPVII malo doteraz špecifické postavenie v systéme jednotlivých úradov spadajúcich pod Vládu SR. Vláda pod vedením Igora Matoviča sa však vo svojom programovom vyhlásení zaviazala transformovať ÚPVII na regulárne ministerstvo. Pod hlavičkou vznikajúceho Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa spojí doterajšia agenda ÚPVII s agendami eurofondov a regionálneho rozvoja.

 

Nová vyhláška o štandardoch pre štátne IT

V Zbierke zákonov vyšla nová vyhláška o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, ktorá nadobudne účinnosť 1. mája 2020.

Účelom vyhlášky je zjednotiť štandardy používaných informačných technológií jednotlivými orgánmi verejnej správy. Vyhláška za týmto účelom upravuje štandardy:

 • vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky,
 • prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií,
 • použitia súborov vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov,
 • názvoslovia elektronických služieb vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru,
 • dátového charakteru vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky,
 • elektronických služieb verejnej správy,
 • poskytovania údajov v elektronickom prostredí,
 • poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb,
 • formátov elektronických dokumentov, ktoré možno podpísať elektronicky,
 • základných číselníkov.

 

Ďalšia vyhláška v príprave

Okrem nedávno publikovanej vyhlášky o štandardoch pripravuje ÚPVII aj vyhlášku o zabezpečení prevádzky, servisu, podpory, monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy.

Podľa predbežných informácií je cieľom vyhlášky podrobnejšie upraviť požiadavky plynúce z ustanovení § 31 písm. e), f), g) a j) Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe na:

 • úrovne servisných požiadaviek a incidentov a podrobnosti o spôsobe a rozsahu ich riešenia,
 • kritéria na určenie úrovne kontinuity,
 • rozsah a oblasti zberu údajov správcom na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy,
 • spôsob a postupy pri elektronizácii agendy verejnej správy orgánmi riadenia (napr. ministerstvá, VÚC, obce, atď.) na účely zabezpečenia riadneho výkonu poskytovania služieb a zabezpečenia riadnej prevádzky informačných technológií verejnej správy.

Keďže ÚPVII zverejnil len predbežné informácie, zatiaľ nie je k dispozícii paragrafové znenie návrhu vyhlášky. Avšak už teraz sa verejnosť môže zapojiť do procesu prípravy predpisu a to jednoducho – zaslaním svojich podnetov a návrhov k zámeru na ÚPVII.

Podnety a návrhy je nutné zaslať do 7. mája 2020. Očakávaný začiatok pripomienkového konania k paragrafovému zneniu vyhlášky je v septembri tohto roku.