Povinný zápis konečného užívateľa výhod pre všetky spoločnosti

Zásady ochrany súkromia spoločnosti Nechala & Co.
február 11, 2019

Povinný zápis konečného užívateľa výhod pre všetky spoločnosti

Koncom roka 2018 prišla na Slovensko ďalšia významná zmena v oblasti korporátneho práva. Na základe tzv. štvrtej AML smernice, ktorej účelom je potláčanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, majú povinnosť zapísať do obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod takmer všetky spoločnosti.

Pojem konečného užívateľa výhod je u nás známy najmä v súvislosti s “protischránkovým zákonom”, na základe ktorého mali doteraz povinnosť zapísať v registri partnerov verejného sektora svojho konečného užívateľa výhod spoločnosti obchodujúce so štátom.

Nová povinnosť zapísať do obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod sa od 1. novembra týka takmer všetkých obchodných spoločností (výnimku majú len emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu). Právnické osoby, ktoré vznikli ešte pred účinnosťou novely majú povinnosť tento údaj zapísať do konca roka 2019.

Zároveň majú tieto osoby povinnosť sami uchovávať v listinnej alebo elektronickej forme informácie o tom kto je ich konečným užívateľom výhod a na základe akých údajov bol identifikovaný. Tieto údaje musia mať k dispozícií ešte päť rokov po zániku postavenia konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť vznikla už v marci tohto roku a neznesie odkladu.

Tieto povinnosti sa týkajú firiem bez ohľadu na to, či obchodujú so štátom. Zápis konečného užívateľa do obchodného registra zároveň nenahrádza zápis do registra partnerov verejného sektora. Pokiaľ sa teda napríklad rozhodnete uchádzať o verejnú zákazku, naďalej sa musíte zapísať v registri partnerov verejného sektora a Váš konečný užívateľ musí byť overený oprávnenou osobou (napr. advokátom). To platí aj opačne, ak už má spoločnosť zapísaného konečného užívateľa výhod v registri partnerov verejného sektora, to ju nezbavuje povinnosti zapísať ho aj do obchodného registra.

Údaje o zapisovanom konečnom užívateľovi výhod sú neverejné a majú k ním prístup len oprávnené osoby, ktoré majú povinnosti týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (napr. banky alebo advokátske kancelárie). Medzičasom však došlo už k prijatiu piatej AML smernice, ktorá vyžaduje, aby od 20. januára 2020 boli zapísané údaje o konečných užívateľoch verejné. Jej transpozíciu do slovenského prostredia budeme sledovať a o prípadných nových povinnostiach Vás budeme informovať.

Za nezapísanie, resp. zapísanie nesprávne určeného konečného užívateľa do registra hrozí štatutárovi pokuta až 3 310 eur. Za neuchovávanie informácií o konečných užívateľoch samotnou spoločnosťou potom hrozí pokuta až 200 000 eur.