REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Kedy by ste sa mali zaujímať o povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora?

Ak dodávate služby alebo tovary verejnému sektoru (štát, obce, VÚC) alebo právnickým osobám kontrolovaným verejným sektorom.
 • Ak ste získali akúkoľvek podporu zo strany štátu alebo Európskej únie.
 • Ak máte zmluvy so zdravotnými poisťovňami.
 • Ak máte alebo ste nadobudli pohľadávku voči verejnému sektoru.
 • Ak ste subdodávateľom v projekte pre verejný sektor.
 • Ak kupujete alebo beriete do nájmu majetok vo vlastníctve verejného sektora.

Prečo nás kontaktovať?
Zákon vyžaduje vykonanie registrácie prostredníctvom oprávnenej osoby. Takouto oprávnenou osobou je aj naša advokátska kancelárie, ktorá sa dlhodobo venuje problematike boja proti podvodom, ochrane proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo oznamovaniu nekalých praktík.

Čo ponúkame?
 • Bezplatné posúdenie zákonnej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora.
 • Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade so Smernicou EÚ 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako aj v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 • Zápis do registra partnerov verejného sektora.
 • Poskytovanie služieb oprávnenej osoby.
 • Sledovanie a upozorňovanie na legislatívne zmeny v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora.
 • Pravidelné overovanie identifikácie konečného užívateľa a vypracovanie verifikačného dokumentu.
 • Oznamovanie zmien údajov zapísaných v registri.
 • Odborné konzultácie v súvisiacich oblastiach, ako napríklad trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, whistleblowing alebo účasť vo verejných obstarávaniach.

Čo hrozí ak si nesplníte povinnosti?
 • Pokuta až do výšky získaného hospodárskeho prospechu alebo až do výšky 1 000 000 Eur pre spoločnosť a
 • Pokuta až do výšky 100 000 Eur pre každého štatutára
 • Zákaz obchodovať s verejným sektorom
 • Hrozba aj trestnoprávneho postihu
 • Vylúčenie štatutárov až na 3 roky z obchodných spoločností
 • Odstúpenie od zmluvy alebo neplnenie zo strany verejného sektora

Aké sú náklady spojené s registráciou?
Registrácia samotná je bezplatná, platené sú služby oprávnenej osoby. Tieto služby pozostávajú z registrácie a pravidelnej verifikácie zapísaných údajov. Z tohto dôvodu cena pozostáva z:
 • jednorazového poplatku za registráciu a prvotné overenie identifikácie konečných užívateľov výhod,
 • poplatku za poskytovanie služieb oprávnenej osoby a sledovanie príslušnej legislatívy.

Výška celkových poplatkov závisí od veľkosti spoločnosti, komplikovanosti vlastníckej štruktúry a dostupnosti údajov. V jednoduchých prípadoch sa prvotné náklady budú pohybovať vo výške od 500 Eur, a v zložitejších prípadoch sa môžu dostať aj nad 1 000 Eur.

Ako začať s registráciou?
Kontaktujte nás prostredníctvom emailu, telefónneho čísla alebo kontaktného formulára:
Email: registerpartnerov@advocate.sk
Tel: +421 918 953 446

Následne si vyžiadame základné údaje, ktoré nám dovolia vypracovať časový odhad náročnosti overovania identifikácie v zmysle zákonných požiadaviek. Posledným krokom pred začatím registrácie je podpis písomnej zmluvy, ktorá sa tiež prikladá k samotnému návrhu na zápis. Návrh sa podáva výlučne elektronicky. Registrácia na Okresnom súde v Žiline trvá 10 pracovných dní od doručenia návrhu na zápis a po 1.8.2017 už iba 5 pracovných dní.
Máte záujem o cenovú ponuku/ bližšie informácie? Kontaktujte nás.