UPDATE: COVID 19: Vláda predstavila nové opatrenia. Čo pre Vás znamenajú?

COVID 19: Vláda predstavila nové opatrenia. Čo pre Vás znamenajú?
24 marca, 2020
Koronavírus. Môže firma zbierať zdravotné údaje zamestnancov?
30 marca, 2020

UPDATE: COVID 19: Vláda predstavila nové opatrenia. Čo pre Vás znamenajú?

Ako sme avizovali, Národná rada SR včera schválila návrh zákona, ktorým sa zaviedli niektoré opatrenia na riešenie krízovej situácie spôsobenej šíriacou sa pandémiou COVID-19. Nižšie uvádzame sumár opatrení, ktoré boli čiastočne zmenené pozmeňovacími návrhmi v Národnej rade. A tiež pripájame pozvánku na diskusný večer na tému “Vyhli sme sa Digitálnej totalite” v Klube pod lampou.

Navrhované opatrenia sa majú týkať:

  1. Pozastavenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt
  2. Pozastavenie plynutia procesných lehôt
  3. Odročenie súdnych pojednávaní
  4. Opatrenia v konkurze
  5. Hlasovanie per rollam
  6. Opatrenia na ochranu dlžníkov – záložné práva
  7. Opatrenia na ochranu dlžníkov – dražby

Pozastavenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt: Lehoty budú pozastavené odo dňa účinnosti zákona až do 30. apríla 2020. V dôsledku pozastavenia ich plynutia nedôjde k premlčaniu alebo zániku práv. Od mája 2020 bude plynutie lehôt ďalej pokračovať. To znamená, že pokiaľ ku dňu účinnosti zákona bude zostávať napríklad ešte 10 dní z lehoty, týchto 10 dní bude plynúť až od 1. mája 2020.

Pokiaľ náhodou došlo k premlčaniu práva alebo jeho zániku v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty v období medzi 12. marcom 2020 a účinnosťou zákona, tieto práva bude možné i napriek tomu naďalej uplatniť do 30 dní od účinnosti zákona. V praxi to znamená, že v 30-dňovom období je nutné podať na súde žalobu, aby bolo právo zachované a vynútiteľné.

Pozastavenie plynutia procesných lehôt: Pokiaľ zákon alebo rozhodnutie súdu určuje lehotu na vykonanie procesného úkonu, tá sa po účinnosti zákona predĺži až do 30. apríla 2020. To sa týka najmä úkonov ako odvolanie, dovolanie, odpory proti platobným rozkazom, sťažnosti proti uzneseniam súdov či odpoveď na rôzne ďalšie výzvy súdov, v ktorých súd určil lehotu na reakciu.

Na rozdiel od premlčacích lehôt sa toto opatrenie netýka lehôt, ktoré uplynuli medzi 12. marca 2020 a dňom účinnosti zákona.

V zmysle navrhnutého znenia zákona sa opatrenie týka len lehôt v súdnych konaniach. Lehoty určené v správnych konaniach sa preto zatiaľ nepredlžujú.

Odročenie súdnych pojednávaní: V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa majú súdne pojednávania konať len v nevyhnutných prípadoch. O prípadom odročení pojednávania by Vás súdy mali informovať. V prípade, ak tak súd neurobí, odporúčame Vám sa aspoň telefonicky alebo e-mailom na súde informovať o tom, či pojednávanie prebehne.

Rovnako, ako pri procesných lehotách, aj tu platí, že opatrenie sa nevzťahuje na správne konania. Pokiaľ je v správnom konaní nariadené ústne konanie (môže sa týkať najmä priestupkových, územných alebo stavebných konaní), odporúčame Vám informovať sa na príslušnom úrade, či dané konanie prebehne, prípadne rovno požiadať o zmenu jeho termínu.

Súdny môžu zároveň vylúčiť verejnosť z pojednávania v záujme ochrany verejného zdravia. Podľa pozmeňovacieho návrhu Ústavnoprávneho výboru NR SR sa v takom prípade má vyhotoviť z pojednávania zvukový záznam, ktorý má byť bezodkladne poskytnutý komukoľvek, kto oň požiada.

 

Konkurz: Pokiaľ sa Vy alebo Vaša spoločnosť v období od 12. marca do 30. apríla 2020 ocitnete v predĺžení a vznikne Vám tak povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, lehota na podanie tohto návrhu bude až 60 dní. Pripomíname, že predĺženie nastane v prípade, ak sú splnené tieto tri podmienky:

  • máte povinnosť viesť účtovníctvo,
  • máte viac ako 1 veriteľa,
  • hodnota Vašich záväzkov presahuje hodnotu Vášho majetku.

Hlasovanie per rollam: Všetky právnické osoby môžu v čase trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu využívať na rokovanie svojich orgánov tzv. hlasovanie per rollam. A to aj v prípade, že takéto hlasovanie nie je umožnené v interných predpisoch právnickej osoby. Na hlasovanie sa použijú primeranie zákonné pravidlá pre hlasovanie per rollam valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (§§190a – 190d Obchodného zákonníka).

Ak potrebujete zorganizovať hlasovanie per rollam vo Vašej spoločnosti, sme pripravení Vám poskytnúť plnú podporu.

Ochrana dlžníka – záložné právo: Do 30. apríla 2020 nie je možné vykonávať žiadne úkony smerujúce k výkonu záložného práva. Všetky úkony smerujúce k jeho výkonu budú absolútne neúčinné. Nie je preto možné vykonávať dražby (viď bod 7) ani iný spôsob výkonu záložného práva určený v záložnej zmluve.

Ochrana dlžníka – dražby: Do 30. apríla 2020 nie je možné vykonávať ani verejné dražby. Opatrenie má vplyv na konkurzné konania, exekučné konania, ako aj dobrovoľné dražby. Pokiaľ je dražba už na toto obdobie naplánovaná, je nutné od nej upustiť. Pokiaľ dražba prebehne, bude neplatná. V prípade dražby nehnuteľností bude dôsledkom neplatnosti dražby aj to, že domnelo nadobudnuté vlastnícke právo nebude môcť byť zapísané v katastri nehnuteľností.

Pozmeňovací návrh Ústavnoprávneho výboru NR SR ďalej rozširuje aj na poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Zároveň exekútori nemôžu v tomto období vôbec vykonávať exekúciu predajom nehnuteľností.

V prípade potreby pomoci alebo právnej podpory v ktorejkoľvek z uvedených oblastí, sme pripravení Vám poskytnúť naše služby.

Urobíme všetko pre to, aby bol vplyv pandémie COVID-19 na Vaše podnikanie čo najmenší.

Ak Vás zaujíma problematika zasahovania do súkromia štátom v čase pandémie, nenechajte si ujsť dnešnú online diskusiu v Klube pod lampou pod názvom diskusný večer na tému “Vyhli sme sa Digitálnej totalite”. Pavel Nechala bude diskutovať o tejto téme s Ondrejom Dostálom (poslanec NR SR) a právnikom Pavlom Lackom. Diskusia bude streamovaná na tomto linku: https://www.facebook.com/events/883562545418375/