Zásady ochrany súkromia spoločnosti Nechala & Co.

Zásady využívania cookies
február 11, 2019
Povinný zápis konečného užívateľa výhod pre všetky spoločnosti
apríl 17, 2019

Zásady ochrany súkromia spoločnosti Nechala & Co.

Advokátska kancelária Nechala & Co. s. r. o., so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava, IČO: 36 868 604 (ďalej len „Spoločnosť“) pri svojej činnosti spracúva osobné údaje. Spoločnosť rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU“).

Informácie obsiahnuté v týchto zásadách sú určené najmä klientom Spoločnosti a ich protistranám, návštevníkom webstránky Spoločnosti (www.advocate.sk), a prípadne ďalším osobám, ktorých osobné údaje sú spracúvané Spoločnosťou.

1       Kto spracúva osobné údaje?

2       Aké osobné údaje spracúvame?

3       Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

4       Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

5       Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

6       Používanie aplikácie MailChimp.

7       Poskytovanie tretím stranám.

8       Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

9       Ako dlho sú uchovávané Vaše osobné údaje?

10    Vaše práva.

1 Kto spracúva osobné údaje?

Osobné údaje sú spracúvané Spoločnosťou v postavení prevádzkovateľa. Kontaktné údaje Spoločnosti sú:

adresa: Nechala & Co. s. r. o., Panenská 23, 811 03  Bratislava

e-mail: advocate@advocate.sk

2 Aké osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť spracúva Vaše nasledujúce údaje:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne dátum narodenia a rodné číslo, prípadne ďalšie údaje, ktoré sa môžu náhodne vyskytnúť v rámci súdneho sporu)
 • kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo),
 • profesijne údaje (príslušnosť k spoločnosti a postavenie v rámci nej),
 • údaje o návštevnosti stránky (cookies a podobné údaje).

3 Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame najmä priamo od Vás na základe komunikácie s Vami, a to v postavení klienta, protistrany alebo bez takéhoto klientskeho vzťahu.

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe predchádzajúcej komunikácie, a to tak osobnej (napr. stretnutia na odborných podujatiach, konferenciách, seminároch) alebo elektronickej (napr. oslovenie o cenovú ponuku, žiadosť o poradenstvo a iný spôsob kontaktovania bez predchádzajúcej výzvy).

4 Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na tieto účely:

 • poskytovanie právnych služieb našim klientom a vykonávanie advokátskeho povolania,
 • plnenie zákonných, stavovských a zmluvných povinností,
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb,
 • informovanie o legislatívnych zmenách.

5 Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Na účely poskytovania právnych služieb sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákonnej požiadavky v zmysle § 18 ods. 6 a nasl. zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení. Osobné údaje sú spracúvané aj na základe s Vami uzatvorenej zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Na účely informovania o legislatívnych zmenách spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v našom záujme informovať našich klientov a spolupracovníkov o zmenách legislatívy za účelom zvyšovania kvality poskytovaných právnych služieb. V takomto prípade spracúvame len Vaše kontaktné údaje (e-mailovú adresu) a prípadne meno a priezvisko. Tieto údaje ste nám pravdepodobne poskytli, keď ste nás kontaktovali za účelom poskytovania právnych služieb. Informácie o legislatívnych zmenách Vám zasielame práve za účelom zvyšovania kvality poskytovaných právnych služieb.

6 Používanie aplikácie MailChimp a cookies

Informácie o legislatívnych zmenách sú Vám zasielané e-mailom prostredníctvom online aplikácie MailChimp. MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Vaše kontaktné údaje budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocked Science Group, LLC v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield.

Pokiaľ nemáte záujem byť naďalej informovaný o legislatívnych zmenách, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť odhlásiť z ich odberu kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktoré sa nachádzajú v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete.

Zasielané informácie o legislatívnych zmenách obsahujú tzv. „web bugs“, ktoré nám umožňujú sledovať, či a kedy bol e-mail prečítaný a na ktoré hyperlinkové odkazy jeho adresát klikol.

Tieto údaje ukladáme za účelom zlepšovania informovania o legislatívnych zmenách, aby lepšie zodpovedalo Vašim želaniam a záujmom. V prípade odhlásenia z odberu nebudeme tieto údaje ďalej spracúvať.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky, napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zisťovania návštevnosti webovej stránky. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o  elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

7 Poskytovanie tretím stranám

Môže sa stať, že Vaše osobné údaje sú poskytnuté súdom, úradom, polícii, prípadne iným inštitúciám, ak to vyplýva zo špecifík konkrétnych poskytovaných právnych služieb. Za predpokladu, že to nevyžaduje zákon alebo to nepredpokladajú poskytované právne služby, Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, pričom pri akomkoľvek spracúvaní osobných údajov sa dôsledne riadime povinnosťou zachovávať advokátske tajomstvo.

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, našim profesionálnym poradcom (napr. audítorom), Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

8 Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

9 Ako dlho sú uchovávané Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu ich spracúvania. V prípade poskytovania právnych služieb  sú osobné údaje spracúvané do uplynutia 5 rokov od ukončenia poskytovania právnych služieb. V prípade zasielania informácií o legislatívnych zmenách sú údaje spracúvané do momentu odhlásenia sa z ich odberu.

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania; Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientský spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientských spisov a menoslov klientských spisov; Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientský spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

10 Vaše práva

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte viacero práv, ktoré si môže uplatňovať voči Spoločnosti. Ide o tieto práva:

 • prístup k osobným údajom: máte právo získať od Spoločnosti potvrdenie, či Vaše osobné údaje spracúvame a pokiaľ tomu tak je, tak máte právo získať k nim prístup ako aj k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 GDPR;
 • oprava osobných údajov: pokiaľ zistíte, že Vaše osobné údaje, ktoré Spoločnosť spracúva, sú nepresné, môžete požiadať o ich opravu; v niektorých prípadoch môžete s ohľadom na účel spracúvania požadovať aj ich doplnenie;
 • výmaz osobných údajov: v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov (ide o tzv. právo na zabudnutie);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR môžete požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • prenosnosť údajov: máte právo od nás získať svoje osobnú údaje, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; zároveň máte právo tieto údaje si preniesť k inému prevádzkovateľovi za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR;
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov: pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu, máte možnosť vzniesť námietku proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie; podrobnosti stanovuje čl. 21 GDPR.

Tieto práva si môžete  uplatniť zaslaním písomnej alebo e-mailovej žiadosti Spoločnosti. Pokiaľ budeme mať pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie Vašej totožnosti.

Pokiaľ sa domnievate, že Spoločnosť porušuje Vaše práva neoprávneným spracúvaním osobných údajov, tak máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Úrad môžete kontaktovať:

 • poštou na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
 • e-mailom: statny.dozor@pdp.gov.sk
 • telefonicky: + 421 2 32 31 32 14

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v GDPR nie sme povinní Vašej žiadosti vyhovieť (úplne alebo sčasti). V každom prípade po doručení Vašej žiadosti Vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv:

Nechala & Co. s. r. o.

Panenská 23

811 03 Bratislava

advocate@advocate.sk